Tin tức & sự kiện

FCM - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thứ bảy - 28/04/2018

Sáng ngày 28/4/2018, Công ty cổ phần Khoáng sản FECON đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để thông qua nhiều vấn đề quan trọng, bao gồm kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, chia cổ tức năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 …

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của FCM có 23 cổ đông với số cổ phần biểu quyết là 26.799.139 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại Đại hội, các cổ đông đã được nghe các thành viên HĐQT, BKS, BGĐ báo cáo và trình các nội dung thuộc thảm quyền của ĐHĐCĐ bao gồm: BCTC năm 2017 đã kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018, thay đổi một số nội dung trong quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ công ty; Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, năm 2017; Thưởng cho Ban điều hành năm 2017 và dự kiến mức phân phối thù lao HĐQT, BKS năm 2018. Sau khi tiến hành thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua các nội dung với số phiếu 100%.

Đoàn Chủ tịch cuộc họp đã trả lời các câu hỏi, chất vấn của cổ đông về các báo cáo liên quan, các kế hoạch cho năm 2018, khẳng định những nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển bền vững, nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới.

Phần lớn các ý kiến xoay quanh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới ....

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN  2018 NHƯ SAU:

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch năm 2018

1

Doanh thu

Tỷ đồng

700

2

Lợi  nhuận sau thuế

Tỷ đồng

34

3

Cổ tức bằng tiền (% vốn điều lệ)

%

5

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí 100% tất cả các nội dung Hội đồng quản trị trìnhtại Đại hội đã được thông qua. Đại hội đồng cổ đông khoáng sản FECON đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2018 nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.