Ban kiểm soát

Thứ ba - 14/07/2015

Bà NUYỄN THỊ THANH VÂN


 
 

 

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Năm sinh: 1977
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

Từ tháng 05 năm 2008 đến Tháng 12 năm 2013 : Kế toán trưởng

Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON

Từ 01/2014 – Nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần hạ tầng FECON

Từ 3/2015 -  Nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần khoáng sản FECON        

Bà NGUYỄN THỊ NGHIÊN
 
 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Năm sinh: 1976
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
Quá trình công tác:

Từ 1999 – 2014: Công ty viễn thông liên tỉnh

Từ 2015 – Nay: Phó giám đốc Công ty cổ phần hạ tầng FECON

Từ 3/2015 -  Nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần khoáng sản FECON   

 

 


Ông NGUYỄN MẠNH QUÂN 
 
 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Năm sinh: 1989
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử viễn thông
Quá trình công tác:

Từ 3/2015 -  Nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần khoáng sản FECON   

Phó giám đốc Công ty cổ phần hạ tầng FECON

 

Từ 3/2015 -  Nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần khoáng sản FECON